קטגוריה: תורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

כל מצוה שאדם רגיל לעשותה, ועבר וחדל מלעשותה, מקפידים עליו.

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

           כל מצוה שאדם רגיל לעשותה, ועבר וחדל מלעשותה, מקפידים עליו. הישיבה אצל ארון הקודש והתפילה שם, מסוגלת יותר להשמע. צדיק המקיים את התורה, ישב תמיד לימין הנכבד, או התורה, או ארון הקודש. אם בחברו מום לא די שלא ידבר על אותו מקום ואבר, אלא גם לא יסתכל באותו מקום.   ….  Continue Reading

המעתיק מן הספר יוציא בפיו, והשדים מברכים אותו, ויזכור הנכתב.

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

      המעתיק מן הספר יוציא בפיו, והשדים מברכים אותו, ויזכור הנכתב. אל תלמֵד שניים המתנצחים זה עם זה. לראות אם חפץ השם יתברך בלימודו, יראה אם אין לו טרדות המזדמנות, ובכך יכול להגדיל תורה.   אדם שתחפוץ לדעתו, ראה במה דיבורו תדיר. כסיל המקנטר בדברי תורה, לא יענה לו. דברי אגדה תמוהים אין ….  Continue Reading

פנינים יקרות מספר חסידים

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

פנינים יקרות מספר חסידים בתולדותיו מעשה שכתוב בו כי על ידי ברכות בקול נעים זוכה לגן עדן. הרי שחשוב מאוד לברך בקול נעים. ר' יהודה חסיד חיבר את שיר הכבוד "אנעים זמירות". כמה פוסקים כתבו כי מי שאינו חש לדבריו, היו מקרים שנחלו מפלה וחוסר הצלחה.   צוואה   האומר דרך שחוק, עזות, גיזום, ליצנות, ….  Continue Reading

חדוה מובא בספר הקדוש "לקוטי מוהר"ן" (ח"א סי' כב) כי על

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

חדוה מובא בספר הקדוש "לקוטי מוהר"ן" (ח"א סי' כב) כי על ידי שמחה ניתן להגיע לידי עזות דקדושה, שנאמר "כי חֶדְוַת ה' היא מעוזכם" (נחמיה ח), ועל ידי זה יוכל להכנס אל הקדושה שנאמר "נהלת בעזך אל נוה קדשך" (שמות טו).   הרי לפנינו עיקר גדול בעבודת השם יתברך והוא להיות תמיד בשמחה, כי רק ….  Continue Reading

קבלות הנה, ראוי הדבר כי מדי פעם יקבל על עצמו הנהגות

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

קבלות הנה, ראוי הדבר כי מדי פעם יקבל על עצמו הנהגות חדשות בעבודת השם יתברך, מהן לסייגים ומהן לתוספת קדושה, ורק יאמר שעושה כן בלי נדר. וזו לשון מרן החיד"א ("מורה באצבע" סי' ח אות רמו): "זה עיקר העבודה – לשמור העיקרים ולהוסיף, לא לזלזל בעיקר, ולקיים התוספת".   ועל ידי זה ינצל ממה שאמרו ….  Continue Reading

ספרים מי האיש הירא, יתמיד לימודו בתורה ברציפות עד כמה

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

ספרים מי האיש הירא, יתמיד לימודו בתורה ברציפות עד כמה שרק אפשר, ויזהר מיצר הרע הממציא כל מיני עניינים לאדם בכדי שיתבטל מלימודו, ופעמים ממציא אף מצוות ממש שנמשך מקיומן ביטול תורה.    [- במקום שאין לבטל תורה, ואמנם, יש מצוות שחייב לבטל תורה בכדי לקיימן, והכלל הוא כי כל מצוה שאינה חיובית לאדם עצמו ….  Continue Reading

בין אדם לחברו שמועה שמענו, כי נשאל פעם הגאון ה"חזון איש" זצ"ל,

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

בין אדם לחברו שמועה שמענו, כי נשאל פעם הגאון ה"חזון איש" זצ"ל, באם היתה לו אפשרות לבקש משאלה אחת שבודאי תתקיים – מה היה מבקש, ולא בקשר לכלל ישראל, אלא באופן פרטי. ענה ואמר כי משאלתו היא לעבור את העולם הזה מבלי לפגוע באף יהודי (ועיין בקונטרס "עץ החיים" שבסוף ס' "נפש החיים" הנד"מ, מידות, ….  Continue Reading

יגיע כפיך נאמר בספר איוב (פרק ה) "אדם לעמל יולד", ואמרו

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

יגיע כפיך נאמר בספר איוב (פרק ה) "אדם לעמל יולד", ואמרו חז"ל: זכה – עמל תורה, לא זכה – עמל הארץ (עבודת כפיים) בעסקי הפרנסה, אשריו לאדם שהוא עמל בתורה (ב"ר פי"ג סי' ז). ע"כ.   והנה, גם מי שהוצרך לעסוק בפרנסה, אם יהא משאו ומתנו באמונה (ר' שבת לא.) – אשרי חלקו. ומהו משא ….  Continue Reading

תפלת כל פה הנה מה טוב, להשתדל בכל יום להתפלל שחרית כותיקין

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

תפלת כל פה הנה מה טוב, להשתדל בכל יום להתפלל שחרית כותיקין עם הנץ החמה, שהעושה כן שכרו מרובה מאד, ובאותו יום לא ינזק (ר' ברכות ט: שו"ע או"ח סי' נח). וגדולה מעלת תפלה זו מאד, עד כי מובא בשם הבעש"ט הקדוש, כי ההבדל בין תפלה כותיקין לַתפלות המאוחרות ממנה – כרחוק מזרח ממערב (ר' ….  Continue Reading

תלמוד תורה אשרי המתמיד בעסק תורתנו הקדושה, עדות נאמנה,

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

תלמוד תורה אשרי המתמיד בעסק תורתנו הקדושה, עדות נאמנה, חמדה גנוזה, אשר עליונים ותחתונים משתעשעים עמה בכל יום, ככתוב (משלי ח) "ואהיה שעשועים יום יום".   ויאמר ה"יהי רצון" שקודם הלימוד ("שלא יארע" כו'), ומצאנו נוסח נוסף, ונראה בס"ד כי חשוב מאוד לאמרו לאחר הנוסח הרגיל.   וכך הלשון אומרת:   לשם יחוד קודשא בריך ….  Continue Reading