עזר כנגדו מובא בגמרא (ברכות יז.) כי נשאלה פעם שאלה: נשים,

היא תתהלל

(לאשה)

עזר כנגדו

 

מובא בגמרא (ברכות יז.) כי נשאלה פעם שאלה: נשים, בעבור מה זוכות לעולם הבא (בשלמות – כאנשים, עיין "פני יהושע" שם), והתשובה היתה, בזכות ששולחות את בעליהן ובניהן ללמוד תורה, ממתינות לבעליהן עד אשר חוזרים מהלימוד, ועוזרות להם באשר צריכים. ע"כ.

 

והבה נתבונן, אם כל העולם הזה נועד אפוא להיות אמצעי בכדי להגיע לעולם הבא, ולימדתנו הגמרא כיצד האשה זוכה לעולם הבא, נמצא כי לפי דעת תורה, זהו תפקיד האשה בעולם הזה, דהיינו לגדל יחד עם בעלה בנים צדיקים תלמידי חכמים ויראי שמים, וכן לעזור לבעל ולבנים בעבודתם את השם יתברך.

 

הכל תלוי באשה

 

ולפי זה יובן בס"ד מה שאמרו חז"ל (ר' במדב"ר פי"ד סי' ח) כי האשה היא עיקרו של בית, משום שעוזרת ותומכת בכל בני ביתה לאורך כל הדרך, הן בגשמיות והן ברוחניות. וכתב הרב חיד"א ("כף אחת" סי' ו) שכמעט כל חיי עולם הזה ועולם הבא תלויים באשה… 

ובתיקוני הזוהר (ד"ל ע"ב) נאמר: זכה – עזר, בת זוגו היא עזר לו בתורה ובמצוות, ביראה ואהבה, עזר לו בעולם הזה ובעולם הבא!

 

ובכך נושאת היא בעול עם בעלה, ומהווה באמת "עזר כנגדו". ועל ידי "עול" זה אין לה לפחד מיום הדין ולא מדין גיהנם, "לא תירא לביתה משלג" (זה גיהנם. תנחומא בראשית לג). 

 

כי "עול" – ראשי תיבות: "עֹז והדר לבושה" (משלי לא), ועל ידי זה "ותשחק ליום אחרון" (המשך הפסוק), כי על ידי עול זה זוכָה לעולם הבא וכנ"ל (בעניין היחס לבעלה, ר' לעיל בע' נישואין וע' שלום בית).

צניעות

 

והנה עיקר מעלתה של האשה היא הצניעות, ובזה נמדדת צדקותה ומדת האמת שבה, שאינה רוצה להראות עצמה לאנשים, אלא מצטנעת, ככל דבר יקר שמצניעים אותו. 

 

ולכן נקראת היא "בת מלך", שנאמר "כל כבודה בת מלך פנימה" (תהלים מה), כי היקר יותר – מוסתר יותר, ובת ישראל – יקרה היא מאוד. 

כמה שפחות לצאת

 

ולכן צריכה להסתיר ולהצניע עצמה, שתהא רוב הזמן בבית, ותמעט ביציאות לרחוב ככל האפשר, כי ריבוי היציאות הוא חוסר צניעות, אם לא במקום הכרח (ע' זוהר תרומה דק"ע ע"ב, קעא ע"א, ור' ברש"י בראשית לד). 

ואמנם ברור ומובן כי העיקר הוא שכאשר כבר יוצאת – תהא צנועה בלבושה ובהליכותיה (ור' לעיל, ערך צניעות).

 

שלום בית אמיתי

 

ועל ידי זה זוכָה לבנים רבים, גדולים בתורה ויראת ה' טהורה, וגם לא תשלוט בה עין הרע, מאחר שסמויה ומוסתרת היא מעיניהם של הבריות. 

 

ובעיקר תזכה ל"שלום בית" אמיתי, כי ידוע אשר קלקולים רבים בשלום בית נובעים מריבוי היציאות מהבית ומחוסר הצניעות, ואין להאריך (ועיין זוהר נשוא דקכ"ה ע"ב). 

 

וכן תהא צנועה בדיבור, שלא תהא קולנית ולא דברנית (ב"ר פי"ח סי' ב) ועל ידי זה – "מנשים באֹהל תבורך".

 

איזוהי אשה כשרה שבנשים

 

חז"ל הקדושים אמרו (תנא דבי אליהו רבא ט, ח, וע' נדרים סו:) כי אשה כשרה היא זו העושה רצון בעלה, לכן תשתדל כל אשה להיות ותרנית ככל יכלתה, וזהו עיקר גדול בשלום בית – הוותרנות, שהאשה מבטלת דעתה מפני דעת בעלה ועושה רצונו.

 

ואם בכל זאת מאוד רוצה היא בעניין מסוים שיֵעשה כרצונה, תסביר לבעלה בצורה נאה ועדינה. 

 

כי "לשון רכה (דיבור עדין) תשבר גרם" (משלי כה), ביכלתה של הלשון הרכה לשבור ולפתור אף עניינים קשים, וכל שכן לבו של בעלה, שמן הסתם לאחר שכנוע קל יסכים לדבריה, שדרכם של אנשים להמשך אחר דעתן של נשים (פרקי דר"א פמ"א), ובזה יִרבה שלום הבית.

עזרה בצרות

 

כאשר רואה האשה שבעלה איננו שרוי במצב רוח טוב, תשתדל לעודדו ולחזקו שלא יפול ברוחו, ולא יעצב אל לבו, ובכל אופן שתוכל לשמחו – תשתדל לעשות כן, ותדע נאמנה, כי עידוד הבא לאדם מאשתו – מועיל הוא ביותר. 

 

וכן תּשַׁדְלוֹ תמיד ללכת לשעורי תורה ולתפילות בזמן, וזהו עיקר העזרה – שתעזור לו להתעלות ברוחניות. והעיקר הגדול – שתמיד יהא הכל בנחת רוח ובאוירה נעימה.

 

תפלת האשה

 

מובא בספרים כי תפלת האשה פועלת גדולות ונצורות בגבהי מרומים ("שיח שרפי קודש" ח"ב סי' תרסג). לכן תתפלל כל יום על הצלחת בעלה וילדיה וכן על שאר כל צרכיה. 

 

וכמובן, התפילות הקבועות, אם תוכל להתפלל שלוש תפלות כל יום, הנה מה טוב, ואם קשה – די באחת (מדובר באשה מעדות המזרח, ואשה מעדות אשכנז – חייבת בשחרית ומנחה כל יום. ר' שו"ע או"ח סי' קו ס"ב ואחרונים). 

 

ומוטב כי תפילה זו תהא בבוקר, כי במשך היום מצטברות טרדות שונות העלולות לבטְלהּ מן התפילה, ותתפלל בכַוונת המילים, ובסוף העמידה תוסיף בקשות שונות , כפי רצונה.

 

הכשר הבד"ץ "אשת חיל"

 

הנה כשרות המטבח תלויה באשה, שכן היא מבשלת, אופה, ופעמים אף היא זו שעורכת את הקניות, לכן תשתדל שיהא הכל "כשר למהדרין" ותיזהר מעירוב בשר וחלב, חדירת חרקים, תנקה את המאכלים היטב וכו', ובכן, אם היא אשה יראת ה' – הבעל שקט, ובוטח שהכל כשורה, בהכשר הבד"ץ – "אשת חיל".

 

קביעות בלימוד

 

וטוב מאוד יעשו האיש ואשתו אם יקבעו בכל יום לימוד בחברותא בענייני הלכות והליכות, ספר הלכה וספר מוסר או סיפורי צדיקים, וכדאי מאד להוסיף גם הלכות לשון הרע, באשר הוא מכשול מצוי בין איש ואשתו. 

 

וקביעות זו היא אמנם סגולה גדולה לשלום בית, כי גורמים בכך השראת השכינה בביתם שביחד איתה מגיע השלום (ר' לעיל ע' שלום בית). 

אש בבית ריק מתורה

 

ויתכן לומר בס"ד שעל כך אמרו חז"ל (עירובין יח:) כי כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב, דהיינו חורבן השלום שבו. 

ולהפך, אם הבעל כשחוזר לביתו בלילה מפעלו ועבודתו, לא משמיע בביתו דברי תורה יחד עם אשתו, סופו של בית זה להחרב בחוסר שלום. 

 

וכן אמרו (סנהדרין צב.) כי אם לא נשמעים בו דברי תורה בלילה – אש אוכלתו. ולפי הנ"ל יובן בס"ד כי אש זו היא אותה האש שנוצרה מאיש ואשה שלא זכו בשלום בית (סוטה יז.).

אשרי אשה יראת ה', היא תתהלל בעולם הזה ובעולם הבא. קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה, אשרי האיש הזוכה לאשה כזו, יכבדהּ ויוקירהּ ככל שיוכל על מסירותהּ הרַבָּה, ויצו ה' איתם את הברכה.