פנינים יקרות מספר חסידים

פנינים יקרות מספר חסידים

בתולדותיו

 • מעשה שכתוב בו כי על ידי ברכות בקול נעים זוכה לגן עדן. הרי שחשוב מאוד לברך בקול נעים.
 • ר' יהודה חסיד חיבר את שיר הכבוד "אנעים זמירות".
 • כמה פוסקים כתבו כי מי שאינו חש לדבריו, היו מקרים שנחלו מפלה וחוסר הצלחה.

 

צוואה

 

 • האומר דרך שחוק, עזות, גיזום, ליצנות, או כעס לעשות כך וכך, צריך לעשות כן קודם מותו.
 • ביום שהולך לדרך לא ימשח נעליו.
 • אילן פירות אין לקצוץ.
 • לא יכתוב אדם על ספר "שלי הוא", אלא שמו בלבד.
 • לא יגדל אדם בלורית.

 

צוואה נוסח אחר

 

 • כשעובר דירה לא יעקור המזוזה, כי סכנה היא.
 • לא ייפרד אדם מחברו מתוך בכי.
 • הרוצה ליסע ממקום למקום או לעבור דירה, ימים א' ג' כ"ה בחודש אינם טובים.

 

ספר חסידים

 

 • בכל פעם שמזכירים השם, יש לומר יתברך שמו.
 • המוכיח יישר דרכיו, קודם שמוכיח חברו, שאם לא כן, לא יקבל ממנו.
 • שורש החסידות, אף על פי שמלעיגים עליו מחזיק בתומתו ומעשיו.
 • כשיכנס אדם בתשובה, יתפלל להשם יתברך שיצילהו ממידת הדין, ולא יבא על ידו דבר תקלה.

 

 • הדש בחסידותו ואין לו יצר לסור ממנה, ידריכנו השם יתברך בדרך הישרה.  
 • לפי שהחסידות קשה בתחילתה, יתחיל מבחרותו.
 • כל עניין החסידות יעשה בסתר, ולא יתגאה, ויחשוב כמה התגאו והלכו לעולמם. 
 • עיקר חוזק החסידות, שאף אם כולם לא עושים כן, הוא בשלו, כראיית נשים, שמחזיק בעמדתו שלא לראות.

 

 • שורש החסידות, לעשות לפנים משורת הדין בכל דבר.
 • שורש החסידות, כשמתאווה לדבר הנאה, עוזבו מיראת ה', ופן לא יהיה תמים באהבת הבורא, והגדר הגדול לכך, עזיבת המאכלות, כי ריבויָם מביא להרהורים רעים.
 • עיקר היראה היא בעת הניסיון, כשרוצה השם יתברך להטיב לאדם, השטן מקטרג ומציע לנסותו.

 

 • שורש אהבת ה', שמחה ולב טוב באהבתו יתברך, ועזיבת שאר האהבות, וכל הרהוריו הם לעשות רצונו יתברך, ולזכות הרבים, ולקדש השם, ולמסור עצמו בעבור אהבתו יתברך.
 • שורש ענוה, מקום שבו גדולה וכבוד, ירחיק עצמו משם, ודבר חכמה שחידש, יאמר בשם חברו, ויקדים שם חברו לשמו בכל דבר.

 

 • במקום שדוחקים בו שיעבור להיכנס לפניהם, אף שנראה בכך גאוותן, יעשה, והם יענשו שגרמו לו להתבזות. 
 • אם רוצה לשבח עצמו לתלמידיו וחבריו שילמדו מדרכיו, מותר.
 • אל יעמוד במקום שמשבחין אותו, כי אי אפשר שלא יהנה בזה.

 

 • ירא שמים לאמיתו שבהיותו ער לא מהרהר רע, גם בחלומו לא יבא לו הרהור רע.
 • שורש התורה, להעמיק ללמוד מעשה בכל מקום, וזוהי תורה לשמה.
 • שורש התפלה, שמחת הלב בהשם יתברך.
 • המתפלל ויכול לכוין, אף אם נפל ספר קודש לידו ארצה, לא יפסיק להרימו, ואם קשה לו לכוין כך, ירים.
 • יזהר מלהרהר בדבר טמא או מאוס בשעת תפלתו.
 • מתכבד בקלון חברו, הוא כל מי שעושה דבר על מנת להראות כי מכובד הוא, וחברו אינו יכול לעשותו, ומראה בכך שחברו הוא בזוי.
 • מדרכי התשובה, לצעוק תמיד בבכי ותחנונים להשם יתברך, וצדקה כפי כוחו.
 • גלות מכפרת עוון, כי גורמת להיות עניו ושפל רוח.

 

 • מה שאמרו חז"ל כי חצוף הוא זה המפרש ומגלה חטאיו, מדובר במפרסם לרבים, אך לצדיק וצנוע שיורה לו דרך תשובה, מותר.
 • כל עבירה שתזדמן, יחשוב, הלא אף אמסור נפשי למות על קידוש השם ולא אמיר דתי, קל וחומר עבירה קלה כזו.
 • מותר להרהר בדברי תורה אף בבית המרחץ וכד', כדי להעביר הרהור אשה אם אי אפשר בלאו הכי.

 

 • לא ימסר יצרו של אדם בידו, אלא בתשובה והרחקה מבשר תאוה.
 • אדם האוהב צדקות, גמילות חסדים, תוכחות, מכניס אורחים, ומתפלל בכוונה, אף אם גר בחו"ל, אינו רואה דין חיבוט הקבר ולא דין גיהנם.
 • לעולם ירבה אדם בשתיקה, ואל ידבר כלל אלא בדברי חכמה או בדברים הנצרכים לגופו, וגם זה רק ההכרח.
 • משפט האדם לחשוב בבוראו תמיד, ולהשוותו כנגד פניו.
 • ברוב השתיקה יהא המורא, ולא במהרה חוטא.
 • המעיין בספרי חכמה וחסידות, יתכוין לעשות ולקיים כפי יכלתו, ולא בכדי לדעת ספר גרידא.
 • כשמדברים דברי תורה לא עת לחשות.
 • אם נעשה בפניו דבר מיאוס, ימחל מיד שלא יענש חבירו, ואם ראה דבר מיאוס, יכסנו מיד שלא יכשל העושהו.
 • בזמן הברכה יכוין לברך לבוראו שנתן לו הפירות וכד' או המצוות.

 

 • העושה מצוות להתפאר יצא שכרו בכבוד שמקבל, והעושה בסתר זוכה ליותר שכר וענייניו לבסוף מתגלים ומתעלה.
 • הדובר אמת תמיד, אף בלבבו, גוזר והשם יתברך מקיים.
 • כל מקום שנוכל למעט בשאילת שלום רשע יש למעט.
 • המסגף עצמו ומתבטל ממלאכה, חוטא, שמא יצטרך לבריות, אך אם יצרו מתגבר עליו מותר.

 

 • הנבזה בעיני בני אדם שלא מחמת מעשים רעים, עתיד שיתעלה.
 • לא ידחה אף מצוה, שמא ימות.
 • טוב לפרנס אחד ויספיק לו מאשר כמה ולא יספיק להם, ואם אחרים נותנים להם, יתן להם גם כן.
 • אל ישבח אומן בפני בעל אותה אומנות, ואף סופר (חכם) בפני חבירו, אלא אם כן השומע הוא ירא שמים. 
 • צריך להזהר מלישב ליד רשע או מי שלא ילמדך תורה, שאוי לרשע ולשכנו, וכן מפני שיחשדו בך.
 • לבדוק אדם אם להתחבר אליו, שאל על רעהו מיהו.
 • אם חושש שיתחרט, יאמר קודם לא, שאם יאמר כן, מגונה לומר אחר כך לא.
 • אל תרבה לדבר מבלי זכור הצור.
 • אל תהנה בכבוד שמכבדין אותך, כי כפי הכבוד והנאה בעולם הזה, מנכין מהעולם הבא.

 

 • אף לאוהב צריך להשמר מלגלות סוד, אלא אם כן בחנתו הרבה פעמים להיותו אוהב נאמן.
 • אחר שקם לכבוד הראוי לקימה מפניו, ישב, בכדי שיהיה ניכר שלכבודו קם.
 • כפה אדם יצרו ונשמר מעבירה שלוש פעמים, מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא שומרו.
 • הרואה ספרים המונחים בביזיון ולא טיפל בהם, נענש בעולם הבא.

 

 • אהב את ה"שמא" ושנא את ה"מה בכך". כ"ה בד"א זוטא פ"א.
 • מצוה שאין לה דורש, דרוש אותה אתה, שאם לא כן, היא מקטרגת על שעזבוה.
 • המושיט ספר לחברו, יושיט בימין. 
 • המרננים על צדיק שנכשל בעוון, אמור להם כי בעוון הדור נתפש.
 • גוזל ואינו נראה זה הנותן עין הרע בחברו וברכושו.
 • לא יפטפט עם העוסק ומושכר לאיזה מלאכה, וכל שכן מלאכת שמים, כי מבטלו ממלאכתו.
 • מי שקולו ערב, מצוה להיות שליח ציבור.
 • פעמים שמקבל השם יתברך תפילת אדם בעבור תוקף תחנונים ודמעות, אף בלי מעשים טובים.
 • דבר שהוא שבח לבוראו (מילי דשמיא), שאדם שופך נפשו עליו, הקדוש ברוך הוא שומעו אף בלי מעשים טובים.

 

 • כששואלים ממנו עצה, לא ישתוק במקום שיש לחוש שישאל לאחר ויתנהו עצה רעה.
 • במילי דשמיא (ענייני רוחניות) אל יקח עצה מאשתו כשעינה צרה, ובמילי דעלמא (ענייני גשמיות) יקח.
 • לא יאמר אדם דבר לחברו כשהוא מתגאה והלה מתבייש (כגון ביקש ממני איש פלוני בת לבנו).

 

 • אם הביא אדם את עצמו לידי חשד, ימחל לכל החושדים, כי הוא גרם.
 • בברית עולם. מה שכתוב בספר חסידים שאביו שמחל על כבודו מחול בדיני אדם ולא בדיני שמים, זהו בדברים קשים אך דברים קלים מחול גם בשמים.
 • מצוה שיש בה כפיית היצר, שווה יותר ממאה בלי כפייתו.
 • יתחנן אדם על זרעו (ורווק על עצמו) לזיווג שיש בו שלושה דברים, יראת שמים, תורה, וגמילות חסדים.

 

 • כשלחלוחית שכבת זרע עליו, לא יתכן להזכיר שום דבר שבקדושה.
 • כשתאמר דברי בקשות, אמור בלשון תחנונים.
 • יתפלל בניגון הנעים לו, שיביאנו לאהבה ושמחה.
 • לימוד היראה גדול מן הכל.
 • חיכוך לזמן קצר הבא בגופו של אדם, האבר שבא עליו, רומז לעתיד שקשור באותו אבר.
 • המנצח חברו בעולם הזה, נמסר בידי המנוצח לעתיד לבוא.

 

 • חטא פעם אחת, נפרעים ממנו ד' דורות, פעם שניה, ח' דורות.
 • בברית עולם. מה שכתוב עבירה מכבה מצוה, זהו לפי שעה ולא לחלוטין.
 • על שכבת זרע לבטלה בעבירה, ישב במי קרח ולא יטייל, שמביא הדבר להרהורי נשים.
 • לא מועילים המעשים בשביל המת אלא אם כן ציוה לעשותם בחייו.

 

 • החוטא ימנע רחיצות, חוץ מרחיצת מצוה.
 • נעיצת גודלי הרגלים בארץ וסמיכה עליהם, מבטלת הרהורי נשים.
 • טיול בחוץ (בלי חשש פריצות כמובן) ודיבור עם אנשים, מבטלים הרהורי נשים.
 • אם באה לו מצוה שלא בכוונה, ישמח, ויברך להשם יתברך שזימנה לו.
 • ג' פנים אסור לראות, פני עבודה זרה, פני אשה, פני רשע, ומשום פקוח נפש מותר, ולא להנאתו.
 • אסור לראות שום אדם אם יתבייש ממך כשתראנו.
 • אל יקבל אדם בביתו נשים, פן יהרהר אחריהן.
 • אל ישב אדם במקום שאוכלים, כשיש להם בושת בכך.
 • העניו נודע בשעת כעסו.

 

 • יש שחי רק משום שאחרים נהנים ממנו.
 • אם יש לו תלמיד רע, יגרשו לתקנת האחרים, ובזה לא שייך ימין מקרבת.
 • הממיר דתו מכנין לו שם, כגון אברהם שמו, יקראוהו אֶפְרַם. 
 • ימנע אדם משאלות חלום, כגון איזה אישה יקח, ואין טוב אלא להתפלל להשם יתברך.
 • לעולם לא יעשו ערלים רעה לישראל, אלא אם כן עשו ישראל תחילה רעה בינם לבין עצמם.

 

 • אם ראית תלמיד חכם שהאריך ימים, דע שהוסיף דקדוקים שלא  מפורשים בתורה, יותר מחברו.
 • חסידים לוקים על שלא מבקשים על אחרים שלא ילקו, או מפני שמתחברים לרשעים או דרים עמהם.
 • אין צועקים ליד גוסס בשעת יציאת הנשמה, שלא תחזור הנשמה ויסבול יותר יסורים.
 • הרואה חלום או רוח או מזיק, לא יוציא דבר מפיו עד שיגע באש, ולא יספר לאף אדם, ובזה לא ינזק.
 • אדם שמתו בנו או בתו ר"ל, לא ינשקם במותם, כי מקצר ימי בניו הנשארים.
 • הלוקח אישה, יבדוק באמה, כי רוב בנות אחר האם, שאם מפלת נפלים כך תהיה ביתה ח"ו.
 • צריך טבילה למתפלל.
 • לא יאמר בתפילתו שקר על עצמו, כגון "תשים דמעותינו בנאדך", והוא לא בכה.

 

 • ישבח להקדוש ברוך הוא בדבר האמיתי, ולא בשאינו מצוי, כגון "ה' עושה משמים ארץ" וכד'.
 • האומר ברכות בלחש, גוזל המצוות, עניית אמן.
 • מסכת שלא כל כך נלמדת, למד אותה אתה, כגון מועד קטן, וכמו כן בפרק, כגון מי שמתו, והתפלל שלא תנזק, ולמד בחשאי, ואל תדקדק בלימוד.
 • מצוה לרנן שבחות בשבת.

 

 • מי שספר תורה בידו (א"ה. וה"ה שאר ספרים), לא יראה כעסו להכות בספר.
 • בדפים חלקים שבסוף הספר, לא יכתוב דבר שאינו לצורך, כגון סיימתי בתאריך פלוני.