העיקר – לא לפחד כלל

העיקר – לא לפחד כלל

והנה אמרו חז"ל (שבת קד.) כי השקר שכיח ומצוי הרבה בעולם, מה שאין כן האמת, שאיננה מצויה כל כך.

 

ובזה מובן בס"ד מה שאמרו הצדיקים כל העולם כולו גשר צר מאוד, ואמרו ("ליקוטי הלכות" הל' תפלין ה, מא) כי עיקר הגשר לעבור בו את העולם הזה הוא "אמת", והוא אכן גשר צר מאוד (כי האמת איננה שכיחה בעוונותינו הרבים).

 

והעיקר – לא לפחד כלל, כי מובא ("ספר המידות" אמת כז): "שקר בא מחמת יראה מבני אדם", משמע שבעבור השגת האמת שהיא הגשר הנ"ל, צריכים לא לפחד כלל מבני אדם וכגון אלו הרשעים הנ"ל.

 

גשר צר מאוד

 

ובזה בא על נכון בס"ד מאמר ר' נחמן מברסלב זצ"ל הנ"ל: "כל העולם כולו גשר צר מאוד והעיקר לא לפחד כלל". העולם כולו, האמת שבו, היא כגשר שעובר מעל פני הים, שהוא השקר והשטן והרשעים, כנאמר "והרשעים כים נגרש" (ישעיהו נז).

 

והגשר הוא צר, והרשעים מאיימים להטביענו, ועל זה צעק דוד המלך ע"ה "אינצלה משונאי וממעמקי מים" (תהלים סט).

 

והעיקר הוא שלא לפחד מהם כלל, אלא להסתכל כלפי מעלה ולשעבד ליבנו לאבינו שבשמים, ובזה נוכל להנצל, כדבר האמור "עיני תמיד אל ה' כי הוא יוציא מרשת רגלי" (תהלים כה).

 

וממילא אין לדאוג מהבריות מה יאמרו ואיך יתייחסו, והדואג מכך ידע לנפשו כי זהו מעצות היצר הרע להרחיקו מן האמת.

 

מארץ תצמח

 

לכן יראה כל אדם להתחזק ב"אמת" זו שכעת נאמר עליה "ותשלך אמת ארצה" (דניאל ח) בעוונותינו הרבים, שאיננה עומדת במקומה הראוי לה, ולא עוד אלא שמושלכת ארצה.

 

אבל השם יתברך הוא "השומר אמת לעולם" (תהילים קמו) ולעתיד לבא "אמת מארץ תצמח" (תהילים פה. ועיין זוהר כי תשא דקפ"ח ע"א וע"ב), במהרה בימינו אמן.

 

כיצד להתחזק ב"אמת"

 

ועיקר החיזוק הוא על ידי התבוננות בתכליתנו כנ"ל, בלימוד התורה הקדושה הנקראת "אמת" (ברכות ה:), ובספרי מוסר וחיזוק, וכן בהתרחקות מהמסיתים לשקר כנ"ל.

 

ונכללים בכך כל סוגי כלי התקשורת שלהם, עיתונים, טלויזיה, ערוצי רדיו שלהם, האינטרנט הארור וכו', כי אף פעם לא מוזכרים שָׁם – שֶׁם שמים והשגחה, אלא כאילו הכל במקרה, "אבדה האמונה ונכרתה מפיהם" (ירמיהו ז).

 

מלבד האיסורים הגדולים והתועבות הרעות הקיימים בתקשורת זו, ורבים כבר כשלו ונפלו מן האמונה על ידי התחברות אליהם ושמיעת דבריהם, בעוונותינו הרבים. השם יתברך יחזירנו במהרה בתשובה שלמה.

 

ועל הכל, יתפלל להשם יתברך להנצל מן השקר, לדבוק  באמת  וללכת  בדרך  זו  כל  ימי חייו, הוא ובניו אחריו, וכל ישראל אחיו. וגם על האנשים הנ"ל יתפלל שישובו אל ה', ושכולם ילכו בדרך אמת, ומלאה הארץ דעה את ה' ואמת ה' – לעולם.