אמונה ברורה מביאה ליראה ואהבה

 

וצריכה האמונה להיות כל כך ברורה, עד שלא יעלה בלבו בה שום ספק, וזו מדת ישראל קדושים, ובעלי הנשמה הטהורה (עיין שיחות הר"ן סי' לב), ומתוך כך יבוא האדם לאהבת השם יתברך ויראתו (כעין מה שכתב הרמב"ם בהל' יסודי התורה פ"ד הי"ב).

 

ומובא (בתיקוני זוהר תיקון י דכ"ה ע"ב) כי עיקר עליַת המצוות, שעל ידי זה באה ההשפעה הרוחנית על האדם (כדמשמע בספר "דרך ה'" להרמח"ל), היא על ידי עשייתן ביראה ואהבה, ולפיכך נצרך שתקויימנה כל המצוות מתוך אמונה ולכן נאמר "כל מצוותיך אמונה". 

 

האמונה האמיתית

 

והנה אמר הצדיק ר' נחמן מברסלב זצ"ל ("שיחות הר"ן" סי' לג), כי אצל העולם – אמונה הוא דבר קטן, ואילו אצלו היא דבר גדול מאוד. ע"כ. וכן אמר הצדיק ר' לוי יצחק מברדיטשב זצ"ל, כי רבים מאמינים בבורא עולם, אך מעטים הם שיודעים את משמעות העניין. ע"כ. 

 

ויש להרחיב דבריהם בס"ד, והוא כי חז"ל הקדושים אמרו (סוטה מח.) כי מאז חורבן בית המקדש בטלו אנשי אמנה. ע"כ. וייפלא הדבר לכאורה, וכי אין כיום אנשים המאמינים בכל לבם בבורא עולם. 

 

ועוד אמרו (ערכין טו:) כי המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, ע"כ. וגם דבר זה ייפלא, הלא יש ויש אנשים המאמינים בהשם יתברך בהחלט, ובכל זאת נופלים לפעמים בלשון הרע, ומדוע ייקרא שמם – "כופרים".