היצר הרע מתנכל בעיקר לאמונה

היצר הרע מתנכל בעיקר לאמונה

ואין למעט בערכן של מצוות אחרות חלילה, אלא שבזו, באמונה, צריכים להתחזק ביותר, מחמת שהיא יסוד הכל כנ"ל (וכן כתב הרמב"ם בתחילת הל' יסוה"ת). ולכן בַּאמונה מנסה היצר הרע לפגוע יותר מאשר בשאר דברים. ודבר ידוע הוא כי בעניין האמונה, הדור המאוחר יותר – לו נסיונות וקשיים בזה יותר.

 

ואשר על כן, צריכים להתגבר ברוב עוז ותעצומות להתחזק ולחזק אחרים באמונה וכמו שאמרו חז"ל (תמיד כח.) "איזו היא דרך ישרה שיָבור לו האדם – יחזיק באמונה יתֵרה". 

 

עצות לחיזוק באמונה

 

ועצה לחיזוק בזה, לכוין יותר בתפילות, שדבר זה מקשר יותר את האדם אל הקדוש ברוך הוא, ומגביר בו את האמונה. 

 

וכמובא בספר "דרך ה'" להרמח"ל (ח"ד פ"ה) וזו לשונו: "כפי מה שירבה (האדם) להסתבך (להיות שקוע) בענייני העולם, כך מתרחק מן האור העליון, הקדוש ברוך הוא, ומתחשך יותר (נעשה כעומד בחושך). 

 

והנה, הכין הבורא יתברך שמו תיקון לזה, והוא מה שיקדים האדם, יתקרב ויעמוד לפניו יתברך, וממנו ישאל כל צרכיו ועליו ישליך יהבו (יבטח בה')…"

 

הרי שהתפילה מביאה להתקרבות להשם יתברך, ובמילים אחרות – התחזקות באמונה (וראה בספר "אשר בנחל" ח"א סי' קכ). ובודאי שמדובר בתפילה עם כוונה, שאם לא כן, לא הועיל כלום לחיזוק אמונתו. לכן יתחזק יותר לכוין בכל התפילות, וכן ירבה באמירת תהילים בתמימות ובהבנת העניינים.