כוונת הברכות וכן בברכות – ישתדל מאוד לכוין בהן, שכן זו לשון

כוונת הברכות

וכן בברכות – ישתדל מאוד לכוין בהן, שכן זו לשון הרמב"ם (הלכות ברכות פ"א ה"ג): "ברכות רבות תקנו חכמים דרך שבח והודיה, ודרך בקשה, כדי לזכור את הבורא תמיד". ועל עניין זה בעצמו, דהיינו חיזוק באמונה, יתפלל לפניו יתברך, שיעזרהו להתחזק באמונה.

ויש לפרש בזה בס"ד מקרא שכתוב "האמונים עלי תולע" (איכה ד), שהרוצה להתחזק באמונה, בחינת "האמונים", העיקר הוא בריבוי תפילות ותחינות בכוונה, שכן כוחן של ישראל הוא בפה, כתולעת זו שכוחה בפה. 

 

וזהו "עלי תולע" – על ידי מידת התולעת שכל כוחה בפה, וכאשר ידועה דרשת חז"ל (תנחומא בשלח ט) על הפסוק "אל תיראי תולעת יעקב" (ועיין בזוהר תרומה דקל"ט ע"א), על ידי זה יזכה לאמונה. 

 

אמונה בפיו של אדם

 

וירבה בדיבורי אמונה בכל עת שיוכל, שכן מובא ("ספר המידות" אמונה י): "אמונה תלויה בפיו של אדם". ומקרא מסייעו: "האמנתי כי אדבר" (תהילים קטז), "אודיע אמונתך בפי" (תהילים פט. ועיין בלקוטי מוהר"ן ח"א סי' כח אות ב).

 

לימוד תורה

 

וכן ירבה בלימוד התורה ככל יכלתו, כמובא ("ספר המידות" אמונה יא): "על ידי הלימוד נשברים כל הכפירות", ועוד מובא (שם אמונה טז): "על ידי תורה בא לאמונה". 

 

וכן אמרו במדרש (פתיחתא דאיכה רבתי סי' ב) כי בזמן שעזבו בני ישראל את השם יתברך ותורתו, אמר השם יתברך, אף שאותי עזבו, העיקר שאת תורתי ישמרו, שהמאור שבה מחזירם למוטב. ע"כ. 

כלומר שיחזירם מאור התורה גם לאמונה, והתורה היא אור גדול המגרש את החושך שהוא הכפירה (כמאחז"ל בב"ר פ"ב סי' ד, על מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בכפירה).

 

לברוח מן החטאים

 

והנה מן המפסידים היותר גדולים של האמונה הם החטאים העוונות והפשעים של האדם, כי הם אוטמים בהדרגה את לבו של האדם (יומא לט.), עד כי נאטם הוא לגמרי ואין ביכלתו לקבל אמונה ויראת שמים ובעקבות כך מרגיש הוא ריחוק מן השם יתברך. 

 

וכל עבירה באשר היא מביאה אטימות זו אלא שיש עבירות המביאות זאת בצורה קשה יותר, הוא שאמר הכתוב (ישעיה  נט) "עוונותיכם היו מבדילים בינכם לבין אלקיכם וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע". 

 

ונאמר (שמות כג) "מדבר שקר תרחק", והיינו שעל ידי השקר – התוצאה תהיה ריחוק מהשם יתברך, כמו שאמר ר' זושא זי"ע על זה הפסוק. 

 

והנה "דבר שקר" – יש לפרש גם בעניין הנהגה של שקר (ר' לקמן ע' שקר), ואם כן כך אומר הפסוק: על ידי הנהגת שקר המתבטאת בעוונות ופשעים – תרחק מהקדוש ברוך הוא, רחמנא ליצלן. וכן נאמר בספר המידות: "הפשע של האדם מכניס בו כפירה". 

 

נמצא אם כן, כי כל השתדלות האדם להתמלא באמונה תעלה בתוהו אם לבבו אינו מוכן לכך, דהיינו על ידי היותו נקי ועל כל פנים במסע נקיון מלכלוך העוונות. וזהו: "וטהר לבנו לעבדך באמת", על ידי טהרת הלב ונקיונו נוכל לעבוד את השם יתברך באמת ובאמונה.

 

חברת מאמינים

 

וכן יקפיד כי יהא דיבורו בעיקר עם אנשים יראי שמים, אשר שֶם שמים שגור ומורגל בפיהם, ויקוים בהם "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק" (ישעיהו מא), שעל ידי דיבורי אמונה ביניהם יוכלו יחד להתחזק. 

 

יהי רצון ויזכנו השם יתברך להיות משומרי אמונים, ובגלל אבות יושיע בנים, במהרה בימינו אמן.