ועד חכמים בתוך הראש אמרו חז"ל (אבות א) "יהי ביתך בית ועד לחכמים". ויש

ועד

  ועד חכמים בתוך הראש

 

אמרו חז"ל (אבות א) "יהי ביתך בית ועד לחכמים". ויש לפרש בס"ד בדרך רמז, שתהיה מחשבתך מלאה בחכמה בתבונה ובדעת, וחכמתו של אדם זהו ביתו, כנאמר (משלי כד) "בחכמה יבנה בית". 

 

ונאמר (שם) "בְּדעת חדרים ימלאו", היינו (בדרך רמז) למלא את חדרי ביתו – חכמתו – בדעת, כלומר שיאגור לעצמו עוד ועוד ידיעות בתורה, ומעשים בעבודת השם יתברך, למען לא יסור ימין ושמאל מדרכי החיים של תורתנו הקדושה, ולפי זה, פירוש המשנה הוא, שיהא ראשך – בית לחכמה.

 

לקרוא ספורי צדיקים

 

ועוד יש לפרש בס"ד "בית ועד לחכמים", שיהא ראשו מלא לא מהחכמה אלא מהחכמים. כלומר שיקרא ספורי צדיקים, על מנת שיחשוב תדיר עליהם, ועל איך שעבדו את השם יתברך בכל כוחם ובלב שלם, וכמה צריכים אנו ללמוד מהם. 

 

ומחשבה על מעשֵי הצדיקים מאד מועילה היא להתחזק ברוב עוז ותעצומות בעבודת השם יתברך (ר' לקו"מ ח"א סי' רלד, רמח).

לעזור לבני תורה

 

אך הנה ברור הדבר, כי עיקר הכוונה היא שיפרנס תלמידי חכמים ובני תורה ויתמוך בהם, ששכרו רב מאוד. 

 

וכידוע מעניין יששכר וזבולון, ששיבח הכתוב את זבולון והקדימו ליששכר, ככתוב "שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך" (דברים לג), וזאת מפני שתמך ביששכר מבחינה כלכלית, שעל ידי זה יכול היה יששכר לשבת וללמוד תורה (ב"ר צט, ט).

 

ועל ידי שיקיים לפעמים אף כפשוטו ממש, שיזמין בני תורה ומשפחות תלמידי חכמים עניים על שולחנו, על ידי זה יזכה לשמוע דברי תורה שיחזקוהו וידריכוהו בנתיב האמת. 

 

ואשרי המקיים את כל הפירושים גם יחד, אזי טוב יהיה חלקו בזה ובבא (וע' לקו"מ ח"א סי' כח אות ג).