שויתי ה' לנגדי בטרם כל, ידע לפני מי הוא עומד ועובד, לפני מלך מלכי

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

שויתי ה' לנגדי בטרם כל, ידע לפני מי הוא עומד ועובד, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, אשר מלא כל הארץ כבודו, ממלא וסובב כל עלמין, ואין שום מציאות מבלעדיו יתברך כלל, צופה ומשגיח, עין רואה, אוזן שומעת, וכל המעשים בספר נכתבים, אוהב אותנו ומצפה לעבודתנו אותו ושמח בה יותר מעבודת המלאכים (ור' בספר ….  Continue Reading

הקדמה בעמנו הקדוש ישנם כמה סוגי אנשים, יש הרוצים לקיים

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

האיש מתקדש הקדמה   בעמנו הקדוש ישנם כמה סוגי אנשים, יש הרוצים לקיים בעצמם "בתוך עמי אנוכי יושבת" (מלכים ב ד) – להיות עם כולם ובתוכם, ולא להיות שונים במעשים והנהגות מכלל הציבור, עמך בית ישראל.   וסוג זה של אנשים, צריכים להזהר שלא להמשך אחר מנהגים שאין רוח חכמים נוחה מהם, או חוסר מנהג ….  Continue Reading

מה יהיה בסוף? כל אחד מאיתנו בוודאי שם לב לכך שהוא חי בעולם הזה,

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

נקודה למחשבה (למי שעדיין לא התעורר) מה יהיה בסוף?   כל אחד מאיתנו בוודאי שם לב לכך שהוא חי בעולם הזה, אך לשם מה הוא חי, האם שם לב? האם חשבנו פעם מהי תכלית החיים?    והנה לחלק מאיתנו שאלה זו היא באמת קשה, כי הלא בסופו של דבר מגיע יומו של אדם, ואז רואה ….  Continue Reading

עזר כנגדו מובא בגמרא (ברכות יז.) כי נשאלה פעם שאלה: נשים,

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

היא תתהלל (לאשה) עזר כנגדו   מובא בגמרא (ברכות יז.) כי נשאלה פעם שאלה: נשים, בעבור מה זוכות לעולם הבא (בשלמות – כאנשים, עיין "פני יהושע" שם), והתשובה היתה, בזכות ששולחות את בעליהן ובניהן ללמוד תורה, ממתינות לבעליהן עד אשר חוזרים מהלימוד, ועוזרות להם באשר צריכים. ע"כ.   והבה נתבונן, אם כל העולם הזה נועד ….  Continue Reading

הבחרות – תקופת השיא שחולפת מהר

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

תפארת בחורים (לבחורי ישיבה) הבחרות – תקופת השיא שחולפת מהר   מובא בגמרא (שבת קנב.): "וי לה לחדא דאזלא ולא אתיא, מאי היא, אמר רב חסדא ינקותא, כי אתא רב דימי אמר, ינקותא כלילא דוַרדא", תרגום: אוי לה לאחת שהולכת ולא חוזרת, מה היא? אמר רב חסדא – הבחרות, כאשר בא רב דימי אמר, הבחרות ….  Continue Reading

בני אדם מזלזלין בה נאמר בגמרא (ברכות ו: ורש"י) כי התפילה היא מן

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

תפילה בני אדם מזלזלין בה   נאמר בגמרא (ברכות ו: ורש"י) כי התפילה היא מן הדברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהם. ולכאורה הטעם לכך שעומדת התפלה ברומו של עולם – מפני שבעיקר היא המביאה את אמונתו של האדם לידי ביטוי.    מפני שתורה ומצוות – ניתן לקיים גם בלי אמונה חזקה, אך ….  Continue Reading

תמימות היא שלמות נאמר בספר דברים (פרק יח) "תמים תהיה עם ה'

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

תמימות תמימות היא שלמות   נאמר בספר דברים (פרק יח) "תמים תהיה עם ה' אלקיך", ופירש בתרגום אונקלוס "שלם תהיה ביראת ה' אלקיך". ע"כ.    הרי שתמימות פירושה שלמות, כלומר שצריך האדם להיות שלם באמונה בהשם יתברך ויראה ממנו, ועוד יש לפרש בס"ד שהציווי הוא להיות שלם עם עצם העובדה שהוא ירא שמים, שלא תהיה ….  Continue Reading

בפיך ובלבבך לעשותו נאמר בספר דברים (פרק ד) "ושבת עד ה' אלקיך ושמעת

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

תשובה בפיך ובלבבך לעשותו   נאמר בספר דברים (פרק ד) "ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו… כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו".    כלומר, כאשר האדם חוזר בתשובה, יש לו לעשות כן: בפיו, בלבו ובמעשיו. בפיו – וידוי, בלבו – שמתחרט ומקבל על עצמו שלא לעשות יותר את אותו מעשה לא הגון, ובמעשיו ….  Continue Reading

עלינו לשבח לאדון הכל נאמר בספר תהלים (פרק ק) "עבדו את ה' בשמחה בואו

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

שמחה עלינו לשבח לאדון הכל   נאמר בספר תהלים (פרק ק) "עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה". כל חיינו הלא הם עבודת השם אחת גדולה, ואם כן, תמיד צריכים אנו להיות שמחים, על כי בחר בנו השם יתברך מכל העמים להיות חבל נחלתו, עמו וצאן מרעיתו, משרתיו עושי רצונו, ולא עשאנו כגויי הארצות וכמשפחות ….  Continue Reading

גדול השלום נאמר בגמרא (חולין קמא.) כי גדולה היא מאוד חשיבות

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

שלום בית גדול השלום   נאמר בגמרא (חולין קמא.) כי גדולה היא מאוד חשיבות השלום בין איש לאשתו, עד שאף שֵׁם שמים נמחה בשביל כך. כלומר, חשיבותו של השלום בעיני השם יתברך כל כך גדולה, עד כדי כך שבכדי להביא ל"שלום בית" בין איש לאשתו, נגרמת מחיקת שם שמים תוך כדי תהליך בדיקת הסוטה, כאשר ….  Continue Reading