הנהגת שקר נאמר בספר שמות (פרק כג) "מדבר שקר תרחק". ויש

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

שקר הנהגת שקר   נאמר בספר שמות (פרק כג) "מדבר שקר תרחק". ויש לפרש בס"ד כי "דבר" – מלשון הנהגה (ר' לעיל, ע' אמת). ולפי זה, כוונת הפסוק היא להתרחק מהתנהגות של שקר, כי העולם הזה מלא בשקר (ר' שבת קד.) ובפרט דורנו זה, חוט הש'יקרא משוך עליו, מפני שקרוב הוא לגאולה, וממילא גברו ועצמו ….  Continue Reading

שלושה משיבי דעת נאמר בגמרא (ברכות נז:) "שלושה משיבין דעתו של

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

טיול שלושה משיבי דעת   נאמר בגמרא (ברכות נז:) "שלושה משיבין דעתו של אדם, אלו הן: קול מראה וריח". קול – הכוונה לקול זמרה שמח, ריח – ריח טוב ונעים, מראה – כגון נוף מרהיב עין.    כל אלו מביאים את האדם למצב רוח טוב יותר, משיבין דעתו, קודם היתה לו חלישות הדעת עצבות ודכדוך ….  Continue Reading

לא להתנצח נאמר בגמרא (גיטין מג.): "אין אדם עומד על דברי תורה

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

טעות לא להתנצח   נאמר בגמרא (גיטין מג.): "אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהן". ואמרו (אבות פ"ו) כי אחת מן המדות שהתורה נקנית בהן, היא מידת ה"מודה על האמת".    ואמרו כי הלומד ומתנצח, והמנגח חברו בהלכה, ואף אם רק לא נוחין החברים זה לזה בלימודם, הרי זה "מתקנא באף ….  Continue Reading

אשריכם ישראל נאמר בגמרא (יומא פה:) "אשריכם ישראל לפני מי אתם

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

טהרה אשריכם ישראל   נאמר בגמרא (יומא פה:) "אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרין ומי מטהר אתכם – אביכם שבשמים". ולכאורה יש לשאול מה פשר הכפילות – "לפני מי אתם מיטהרין ומי מטהר אתכם", וכבר עמדו בזה המפרשים.    ויש לפרש בס"ד, כי ידוע שבכדי לקבל התעוררות מלמעלה, מיושב שמים (אתערותא דלעילא), צריכים קודם התעוררות ….  Continue Reading

ובחרת בחיים נאמר בספר דברים (פרק ל) "החיים והמוות נתתי לפניך,

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

חיים ובחרת בחיים   נאמר בספר דברים (פרק ל) "החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים". ונשאלת השאלה, מדוע הוצרכה התורה להמליץ לנו לבחור בחיים, הרי ברור שלא נבחר במוות!   החיים הרוחניים   אלא שבפסוק זה מדובר בחיים רוחניים, חיים בהם שומר האדם תורה ומצוות, אלו הם חיים אמיתיים! שהרי אמרו חז"ל (ברכות ….  Continue Reading

חינוך טוב – כבר בהתחלה נאמר בספר דברים (פרק כ) "כי האדם עץ השדה",

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

חינוך חינוך טוב – כבר בהתחלה   נאמר בספר דברים (פרק כ) "כי האדם עץ השדה", ובדרך דרש אמרו, כי האדם נמשל לעץ (ב"ר פנ"ג סי' א, זוהר ויקרא דכ"ד ע"א), אם מתחילת ברייתו לא מיַשרים את גדילתו, על ידי הצמדת מקל אליו, אזי צומח הוא באופן עקום בוודאי.    ובדומה לכך – האדם, אם ….  Continue Reading

אדם נמשך בדעתו אחר החברה בה נמצא

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

חברים אדם נמשך בדעתו אחר החברה בה נמצא   כתב הרמב"ם (הל' דעות ו, א): דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, נוהג כמנהג אנשי מדינתו, לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד, כדי שילמד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמד ממעשיהם, הוא ששלמה אומר (משלי ….  Continue Reading

זריזות למצוות נאמר בגמרא (פסחים נ:) כי יש זריז ונשכר ויש זריז

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

זריזות זריזות למצוות   נאמר בגמרא (פסחים נ:) כי יש זריז ונשכר ויש זריז ונפסד. זאת אומרת שהזריזות לפעמים טובה היא ולפעמים לא. זריזות טובה, היא הזריזות בעבודת השם יתברך, שממהר ללכת ללמוד או להתפלל וכן כל מצוה אחרת, ובודאי הנה שכרו איתו על הזריזות בלבד, חוץ משְׂכר אותה מצוה עצמה (ר' ברכות ו:).   ….  Continue Reading

הכל משמים נאמר בגמרא (מו"ק יח:) כי מוכח הדבר מן התורה מן

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

זיווג הכל משמים   נאמר בגמרא (מו"ק יח:) כי מוכח הדבר מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים אשר רק מה' – אשה לאיש. זאת אומרת כי כל עניין השידוך הוא השגחה פרטית נפלאה, עצם מציאת השידוך ואיכות ההתאמה בין השניים, מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו.    שני הפכים   כי להתאים שני הפכים ….  Continue Reading

כגודל המעלה – גודל הזלזול נאמר בתהלים (פרק יב) "סביב רשעים יתהלכון כרום

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

זלזול כגודל המעלה – גודל הזלזול   נאמר בתהלים (פרק יב) "סביב רשעים יתהלכון כרום זולות לבני אדם", ודרשו חז"ל: אלו דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלין בהם (ברכות ו:). זאת אומרת כי בני אדם מזלזלים דוקא בדברים חשובים.    והנה טעמו של דבר ברור לכאורה, שמכיון שמעלת אותם דברים – גדולה, אין ….  Continue Reading