לא לדקדק בקטנות "איש היה בארץ עוץ איוב שמו, והיה האיש ההוא תם וישר

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

ותרנות לא לדקדק בקטנות   "איש היה בארץ עוץ איוב שמו, והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלוקים וסר מרע" (איוב א), מהו "וסר מרע" – שהיה ותרן בממונו (ב"ב טו:). ופירש רש"י, שהיה רע בעיניו לדקדק על דבר קל. ע"כ.    וזהו מוסר השכל גדול לכל אדם, שלא ידקדק על דברים של מה בכך, ….  Continue Reading

כל המומתין מתוודין אמרו חז"ל (סנהדרין מג:) "כל המומתין מתוודין", כלומר

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

וידוי כל המומתין מתוודין   אמרו חז"ל (סנהדרין מג:) "כל המומתין מתוודין", כלומר אדם שנהרג על ידי בית דין על עבירה שעבר במזיד, צריך הוא לפני כן להתוודות, שכן "כל המתוודה יש לו חלק לעולם הבא" (שם).   מארי דחושבנא (בעלי החשבון)   והנה מובא בזוהר הקדוש כי ישנם חסידים הנותנים אל לבם כאילו באותו ….  Continue Reading

ועד חכמים בתוך הראש אמרו חז"ל (אבות א) "יהי ביתך בית ועד לחכמים". ויש

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

ועד   ועד חכמים בתוך הראש   אמרו חז"ל (אבות א) "יהי ביתך בית ועד לחכמים". ויש לפרש בס"ד בדרך רמז, שתהיה מחשבתך מלאה בחכמה בתבונה ובדעת, וחכמתו של אדם זהו ביתו, כנאמר (משלי כד) "בחכמה יבנה בית".    ונאמר (שם) "בְּדעת חדרים ימלאו", היינו (בדרך רמז) למלא את חדרי ביתו – חכמתו – בדעת, ….  Continue Reading

התעוררות בימים הנוראים דבר ידוע הוא, כי בימים הנוראים, ישראל קדושים

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

התעוררות התעוררות בימים הנוראים   דבר ידוע הוא, כי בימים הנוראים, ישראל קדושים מתעוררים לתשובה, ולעבוד את השם יתברך כראוי, ימי אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכפורים עד הושענא רבא, "אריה שאג מי לא יירא" (עמוס ג), ארי"ה ראשי תיבות: אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, הושענה רבא.    ובאמת שזהו הזמן המסוגל ביותר ….  Continue Reading

שורש הכל – התבודדות מובא בספר "עבודת הקודש" למרן החיד"א ("צפורן

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

התבודדות שורש הכל – התבודדות   מובא בספר "עבודת הקודש" למרן החיד"א ("צפורן שמיר" סי' צ אות נא) וזו לשונו: שורש הכל – התבודדות, כי הוא עניין נשגב גדול ורם, לזכות לסדר קדושה, ואִתנח סימנא מרבוותא קמאי (הונח סימן מגדולים קדמונים) "בד – קודש ילבש" (ויקרא טז).    והכוונה היא "בד" – שהוא מתבודד (האדם), ….  Continue Reading

הלכה או יראת שמים נאמר בגמרא (ברכות ח.) "אין לו להקדוש ברוך הוא

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

הלכה הלכה או יראת שמים   נאמר בגמרא (ברכות ח.) "אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד". ולכאורה נשאלת השאלה, הלא במקום אחר נאמר (שם לג:) כי "אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא אוצר של יראת  שמים". ומה אם כן העיקר, ההלכה או היראה?   המטרה והאמצעי   אלא ….  Continue Reading

הולך בחושך אמר בסוף ספר הושע, "ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם,

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

דרך הולך בחושך   נאמר בסוף ספר הושע, "ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם, ופושעים יכשלו בם". כלומר, אף כי וַדאי "ישרים דרכי ה'", בכל זאת יוכלו הפושעים להכשל בדרכים אלו עצמן.    משל לאדם ההולך במקום בלתי מואר, שבוַדאי גם במקום מסודר היטב – כשֹל יכשל בחפצים אשר בדרכו, כי הוכה בסנוורים מרוב עוונותיו, ….  Continue Reading

חיים אמתיים נאמר בספר דברים (פרק ד) "ואתם הדבקים בה'

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

דבקות חיים אמתיים   נאמר בספר דברים (פרק ד) "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם, חיים כולכם היום". כלומר, רק בכך שהאדם דבק בהשם יתברך, יהיו לו חיים אמִתיים בעולם הזה ואף כי בעולם הבא.    כי העושה כמצוַת אנשים מלומדה, ואינו חושב על מטרת המצוה ועל השם יתברך שציוה לעשותה, הרי הפסיד בזה את עיקר המצוה, ….  Continue Reading

שמירת הדיבור צריכים מאוד לשמור את הדיבור, דהיינו לדבר בעיקר

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

דיבור שמירת הדיבור   צריכים מאוד לשמור את הדיבור, דהיינו לדבר בעיקר בתורה, תפילה, וכל עניינים שבקדושה, וכמו כן למעט בדיבור בענייני חולין (ע' לקו"מ ח"א סי' עה).    וכמו שכתב הרמב"ם (הל' דעות, ב, ד) וזו לשונו: "לעולם ירבה אדם בשתיקה, ולא ידבר אלא בדבר חכמה או בדברים שצריך להם לחיי גופו… ועל זה ….  Continue Reading

טובות הגאולה נאמר בגמרא (ברכות לד:): "כל הנביאים כולם לא

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

גאולה טובות הגאולה   נאמר בגמרא (ברכות לד:): "כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לימות המשיח". כלומר כל הטובות שתהיינה לישראל הנאמרות בספרי הנביאים – נאמרו כולן על ימות המשיח. הרי שאותם הימים יהיו מלאֵי שמחה לעם ישראל ונסו כליל יגון ואנחה, שהרי הכל יהיה טוב לגמרי, מכל הבחינות, ואז יגל יעקב ישמח ישראל.    ….  Continue Reading