קטגוריה: תורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

רובם בגזל חז"ל הקדושים אמרו כי נפשו של אדם חומדת ומתאוָה

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

גזל                            רובם בגזל   חז"ל הקדושים אמרו כי נפשו של אדם חומדת ומתאוָה לגזל (חגיגה יא:), ואמרו (בבא בתרא קסה.) "רוב העולם בגזל", ופירש רשב"ם – שרובם חשודים על הגזל כגון במשא ומתן וכו', ע"כ. הרי שתאוה זו חזקה היא, וממילא צריכים התגברות יתירה בכדי להנצל ממנה.    תאות ממון – במיוחד בדורנו   והנה ….  Continue Reading

אהבת חסד נאמר בספר מיכה (פרק ו) "מה ה' דורש ממך כי אם

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

גמילות חסדים אהבת חסד   נאמר בספר מיכה (פרק ו) "מה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך".    רואים מכאן כי מיסודות עבודת השם יתברך היא גמילות חסדים, וליֵתר דיוק אהבת חסדים, שהרי לא נאמר "עשות חסד" כנאמר לגבי משפט "עשות משפט", אלא "אהבת חסד". זאת אומרת שאין ….  Continue Reading

חומרת הפגם בספר בראשית (פרק לח) מסופר על ער ואונן שהשחיתו

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

ברית חומרת הפגם   בספר בראשית (פרק לח) מסופר על ער ואונן שהשחיתו זרעם לבטלה, וגדול היה בעקבות כך רוגזו של השם יתברך עליהם, והמיתם בטרם עת רחמנא ליצלן. ומכאן נלמד כי מאוד הקפיד הקדוש ברוך הוא על שמירת הברית, דהיינו שלא לפגום באות ברית קודש על ידי תאוות רעות (ור' יבמות לד:).    חלקי ….  Continue Reading

בטחון ויראת שמים נאמר בספר תהלים (פרק קמז) "רוצה ה' את יראיו את

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

בטחון בטחון ויראת שמים   נאמר בספר תהלים (פרק קמז) "רוצה ה' את יראיו את המיחלים לחסדו", ומפורש ב"מצודת דוד" (שם) כי המיחלים לה' – הם הם יראיו. ע"כ. הרי שדוקא יראי ה' הם אלו שבוטחים בו יתברך.   ומה עניין יראה אצל בטחון? העניין הוא כי ככל שאדם ירא מהשם יתברך – ירא הוא ….  Continue Reading

אהבת ה' אהבת השם יתברך, תורתו ומצוותיו, עליה אנו מצווים,

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

אהבה אהבת ה'   אהבת השם יתברך, תורתו ומצוותיו, עליה אנו מצווים, שנאמר "ואהבת את ה' אלקיך" (דברים ו). והיא יסוד גדול בכל התורה והמצוות ועבודת השם יתברך (ור' בהפירוש על הרמב"ם פ"ב מיסוה"ת).    ובכדי להגיע לידי כך, יש לנו לחשוב על כל הטובה אשר גמלנו השם יתברך, ורצה לזַכות את ישראל, בהנחילו לנו ….  Continue Reading

הודו לה' קראו בשמו, שימו כבוד תהלתו!

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

הודו לה' קראו בשמו, שימו כבוד תהלתו! טוב להודות לה', אשר שם חלקנו מיושבי בית המדרש ומהמשתדלים בזיכוי הרבים, ללמד תורה ולקרב לבבות אליו יתברך, מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי.   יהי רצון מלפני המלך העליון שיזכנו לעשות המירב והמיטב בזיכוי הרבים למען שמו באהבה, ויצילנו משגיאות ומתקלות ומתורתו יראנו נפלאות ויקרב לנו קץ ….  Continue Reading

כוונת הברכות וכן בברכות – ישתדל מאוד לכוין בהן, שכן זו לשון

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

כוונת הברכות וכן בברכות – ישתדל מאוד לכוין בהן, שכן זו לשון הרמב"ם (הלכות ברכות פ"א ה"ג): "ברכות רבות תקנו חכמים דרך שבח והודיה, ודרך בקשה, כדי לזכור את הבורא תמיד". ועל עניין זה בעצמו, דהיינו חיזוק באמונה, יתפלל לפניו יתברך, שיעזרהו להתחזק באמונה. ויש לפרש בזה בס"ד מקרא שכתוב "האמונים עלי תולע" (איכה ד), ….  Continue Reading

היצר הרע מתנכל בעיקר לאמונה

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

היצר הרע מתנכל בעיקר לאמונה ואין למעט בערכן של מצוות אחרות חלילה, אלא שבזו, באמונה, צריכים להתחזק ביותר, מחמת שהיא יסוד הכל כנ"ל (וכן כתב הרמב"ם בתחילת הל' יסוה"ת). ולכן בַּאמונה מנסה היצר הרע לפגוע יותר מאשר בשאר דברים. ודבר ידוע הוא כי בעניין האמונה, הדור המאוחר יותר – לו נסיונות וקשיים בזה יותר.   ….  Continue Reading

 קטני אמנה אבל הנה ביארו חז"ל (סוטה שם:) ואמרו, כי מי שיש לו פת בסלו

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

 קטני אמנה אבל הנה ביארו חז"ל (סוטה שם:) ואמרו, כי מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר – הרי זה מקטני אמנה, ואנשי אמונה כאלה – הם שפסקו מאז החורבן.    וזוהי לכאורה נקודה המראה את דעתם של חז"ל הקדושים בעניין מהי באמת אמונה; מי שאינו דואג על המחר כלל, כגמול עלי אמו, ….  Continue Reading

אמונה ברורה מביאה ליראה ואהבה

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

  וצריכה האמונה להיות כל כך ברורה, עד שלא יעלה בלבו בה שום ספק, וזו מדת ישראל קדושים, ובעלי הנשמה הטהורה (עיין שיחות הר"ן סי' לב), ומתוך כך יבוא האדם לאהבת השם יתברך ויראתו (כעין מה שכתב הרמב"ם בהל' יסודי התורה פ"ד הי"ב).   ומובא (בתיקוני זוהר תיקון י דכ"ה ע"ב) כי עיקר עליַת המצוות, ….  Continue Reading