רק אמונה נאמר בספר תהילים (פרק קיט): "כל מצוותיך אמונה

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

אמונה                            רק אמונה נאמר בספר תהילים (פרק קיט): "כל מצוותיך אמונה", כלומר שעיקר כל המצוות הוא לעשותן מתוך אמונה, ועל מנת להגיע לאמונה. וכן מובא ב"מסילת ישרים" (פ"א) כי עיקר המצוות הוא שנזכה על ידי קיומן להיות דבקים בהקדוש ברוך הוא. ע"כ.  ודבר זה יוכל להתקיים על ידי שלפני שיעשה המצוה, יחשוב  שעושה אותה על ….  Continue Reading

העיקר – לא לפחד כלל

0 commentsתורה דברי תורה ברסלב חידושי מתלמידי רבי נחמן

העיקר – לא לפחד כלל והנה אמרו חז"ל (שבת קד.) כי השקר שכיח ומצוי הרבה בעולם, מה שאין כן האמת, שאיננה מצויה כל כך.   ובזה מובן בס"ד מה שאמרו הצדיקים כל העולם כולו גשר צר מאוד, ואמרו ("ליקוטי הלכות" הל' תפלין ה, מא) כי עיקר הגשר לעבור בו את העולם הזה הוא "אמת", והוא ….  Continue Reading